Tanıtım

Vizyon:

Sağlık Yönetimi Bölümü, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yaparak, sağlık hizmetlerinin ve kuruluşlarının yönetimine ilişkin bilgi birikimini geliştirmek ve bununla beraber alanda Türkiye'de lider olmayı hedeflemektedir.

Misyon

Sağlık Yönetimi Bölümü, gerek kamu gerekse özel sağlık sektörü içerisinde yer alan hastane ve sağlık kuruluşlarında ihtiyaç duyulan idari, mali ve teknik işlerden sorumlu orta ve üst kademelerde çalışabilecek profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde ülkemizin genel sağlık politikası, kamu ve özel sağlık sektörünün ekonomik ve yönetsel yapısı ve sorunları, hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının özellikleri ve işleyişi hakkında bilgi sahibi nitelikli iş gücü mezun etmektedir. Ayrıca sağlık yönetimi alanına ilişkin dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip etmek, Türkiye’ye özgü sorunları fark etmek ve sağlık sektöründeki problemlere çözüm olacak bilimsel bilgi üretmektir.

Mezuniyet Şartları

Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü 1. ve 2. öğretim programlarıyla eğitim vermekte olup lisans eğitiminin süresi 4 yıldır. Bir öğrencinin sağlık yönetimi lisans programından mezun olabilmesi için lisans programını Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak toplam 240 AKTS ile tamamlaması gerekmektedir. Ayrıca ikinci ve üçüncü sınıfta 20'şer iş günü olan yaz staj uygulamaları ile 4. sınıf bahar dönemi içinde Sağlık Kurumları Yönetimi Alan Çalışması uygulamalarını tamamlamaları gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. 

Bölüme Yönelik İstatistiki Bilgiler: (2018 yılı itibariyle)

Sağlık Yönetimi Lisans Programı: 277 (I. Öğretim)

Sağlık Yönetimi Lisans Programı: 106 (II. Öğretim)

Mezunların İstihdam Olanakları

Sağlık Yönetimi Bölümü lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler farklı alanlarda istihdam edilebilme olanağına sahiptirler. Sağlık Yönetimi Bölümünden mezun olanlar, kamu ve özel sektörde kariyer yapma olanağı bulabilirler. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar başta olmak üzere tüm Bakanlıkların çeşitli yönetim kademelerinde, kamu iktisadi teşebbüslerinde, yerel yönetimlere bağlı çeşitli birimler ve benzeri kuruluşlarda ve  ayrıca özel sağlık sektörü mezunlar için önde gelen istihdam alanlarını teşkil etmektedir.Bu kurumlarda müdür ve müdür yardımcılığı, müfettiş, hesap uzmanı, denetmen ve uzman gibi meslekleri icra edebilirler. Bunun yanında KPSS B grubundan yeterli puanları almaları durumunda tüm kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilebilirler. Mezunlarımızın üniversitelerde akademik ve idari personel olarak çalışabilme imkânları da söz konusudur.